Källskrivning


Foto: © Jeanett W Rousu


Ange källor

För att läsaren enkelt ska kunna gå till de källor du har använt, behövs en fullständig litteraturförteckning. Förteckningen ska ta upp all den litteratur som du refererar till eller citerar i den löpande texten. Litteraturförteckningen placeras i regel sist i ditt arbete. Sättet att utforma en litteraturförteckning kan variera, men en förutsättning för ett lyckat resultat är konsekvens och enhetlighet.

De anvisningar för vad som bör anges i upptagandet av böcker och artiklar i din litteraturförteckning, samt de exempel på referenser, som följer här efter, är hämtade från Maria Agdells och Jan Unenges skrift, Skrivredan.

Anvisningarna anknyter till det så kallade Harvardsystemet.

Böcker

Följande uppgifter anges:

 • Författarens efternamn och förnamnsinitialer.
 • Två författare: namnen åtskiljs med &.
 • Tre författare: de två första åtskiljs med kommatecken, de två sista med &.
 • Fler än tre författare: endast förste författaren anges följt av m. fl. eller et al.
 • Är boken ett samlingsverk med redaktör anges dennes namn följt av (Red.). I engelsk
 • text (Ed.) eller (Eds.) i pluralis
 • Utgivningsåret inom parentes
 • Bokens fullständiga titel kursiverad eller understruken
 • Seriebeteckning inom parentes om boken ingår i en serie
 • Upplaga - om annan än första - inom parentes
 • Förlagsort (OBS! Ej tryckort) Kan ibland vara svårt att fastställa. Det räcker då med förlagsnamnet.

Exempel

Bok med två författare

Allén, S. & Selander, E. (1985). Information om information. Lund: Studentlitteratur.

Bok med tre författare

Bischofberger, E., Dahlqvist, G. & Elinder, G. (1991). Barnets integritet. Etik i vårdens vardag. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Bok med fler än tre författare

Berry, J.W. et al. (1992). Cross-cultural psychology: research and applications. Cambridge: Cambridge University Press.

Bok utan författare

Krukmakaren i Delfi. Om konsten att marknadsföra kultur.(1991). Stockholm: Statens kulturråd.

Bok i ny upplaga

Liljeström, R. (1992). Uppväxtvilkor. Samspelet mellan vuxna och barn i ett föränderligt samhälle. (4. uppl.) Stockholm: Publica.

Bok i serie

Himanen, R. (1990). Kvinnliga ombudsmän och manliga sjuksköterskor. (Ord och stil. Språkvårdssamfundets skrifter 21) Uppsala: Hallgren & Fallgren.

Samlingsverk med redaktör

Berglind, H. & Kristenson, P-O. (Red.) (1991). Socialt arbete i utveckling. Stockholm: Allmänna förlaget.

Cashdan, A. & Jordin, M. (Eds.) (1987). Studies in communication. Oxford: Blackwell.

Enskilt kapitel i samlingsverk

Alsmark, G. (1992). Landet lagom. Några aspekter på svensk kultur. I K-O. Arnstberg (Red.). Etnologisk samhällsforskning. Lund: Studentlitteratur.

Leprince, F. (1991). Day care for young children in France. In E.C. Melhuish & P. Moss (Eds.). Day care for young children. International perspectives. London: Routledge.

Tidskriftsartiklar

Följande uppgifter anges

 • Författarnamn redovisas som vid böcker (se ovan)
 • Utgivningsåret inom parentes
 • Artikelns fullständiga titel
 • Tidskriftens titel. Tidskriftsnamnet kursiveras eller stryks under
 • Årgång/Volume (eng.) om den finns angiven i tidskriften
 • Tidskriftens nummer inom parentes
 • Sidhänvisning för artikeln. Ange första och sista sidan för artikeln

Exempel

Gabrielsson, G. (1991). Kulturkrockar och kreativitet.

Invandrare & minoriteter, 18, (2), 12-16 (årgång, nummer, sidor)

Lundqvist, U. (1991). Varför älskar alla Bert och Sune? Opsis Kalopsis, (3/4), 21-24.

Rocha, A.M. (1989). Höggudar och häxeri - mot en ny afrikansk världsbild?

Sociologisk forskning, 26, (1), 24-35.

Det är vanligt att vetenskapliga tidskrifter pagineras fortlöpande under ett utgivningsår så att varje nytt nummer fortsätter pagineringen där det förra numret slutade: I dessa fall brukar inte numret anges.

Exempel

Klopf, D.W. (1991). Japanese communication practices: recent comparative research. Communication Quarterly, 39, 130-143.

Tidningsartiklar

Artiklar ur dagstidningar kan anges enligt exemplet nedan


Marton, F. (1992). Orimligt betygsförslag. Dagens Nyheter, 1992-08-18.

Forskningsrapporter

Följande uppgifter anges

 • Författarnamn redovisas som vid böcker (se ovan)
 • Utgivningsåret inom parentes
 • Rapportens fullständiga titel kursiverad eller understruken
 • Rapportserienamn och rapportnummer inom parentes
 • Utgivande institution

Exempel

Larsson, S., Fransson, A. & Alexandersson, C. (1990). Vuxenpedagogisk vardag. Om undervisning i komvux. (Rapporter från institutionen för pedagogik 1990:11). Göteborgs universitet. Institutionen för pedagogik.

Elektronisk källa

Frågan om hur man ska förteckna elektroniska referenser åtkomna via WWW tas inte upp i Agdells/Unenges Skrivredan. De exempel som här följer är istället hämtade från Vägar till teknisk vetenskaplig information (Edvardsson; Kihlén; Lantz).

I en bibliografisk post för en elektronisk källa åtkomlig via WWW anges följande i referensförteckning:

 • Författare
 • Utgivningsår
 • Titel
 • Uniforme Resource Locator (URL)
 • Datum för access

Uniform Resource Locator består av:
protokoll://server.dator.organisation.land:port/katalog/filnamn.suffix

Exempel

Engle, M (1996) Library Research at Cornell: A Hypertext Guide: Seven Steps to Effective Library Research

URL: http://www.library.cornell.edu/okuref/research/tutorial.html (Acc. 040513)

Edvardsson, K. A., Kihlén, E.& Lantz, A. (1996). Vägar till teknisk vetenskaplig information.

URL: http://www.bibl.liu.se/utbildning/TGV/Tgv.htm (Acc. 040513)

Denna text är hämtad ur:
http://www.his.se/templates/vanligwebbsida1.aspx?id=7190#Ange%20källor

 

Till lärare på Stiernhööksgymnasiet

Kopiering

Läs här för att se vad som gäller för dig som lärare när du vill kopiera till elever.


 

Kontaktinformation

Besöksadress

Masvägen 15
795 32 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

Fakturaadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

 

 

Rapportmall 1

Rapportmall 2

 

Kolla källan-källförteckning

 

Denna sida uppdaterades 2017-08-23 av Jeanett Walerholt Rousu