Stiernhööksgymnasiet

Stiernhööksgymnasiets internat


Inackorderingstillägg

 

Inackorderingstillägg söker man i sin hemkommun

Inackorderingstillägg är en del av studiehjälpen för studier på gymnasial nivå och utgår till och med vårterminen det år man fyller 20 år.
Om du läser på en kommunal gymnasieskola och ska bo och studera på annan ort än din hemort ska du söka inackorderingstillägg för boende och resor hos din hemkommun. Läser du på en annan skola som inte ingår i det offentliga skolväsendet söker du istället inackorderingstillägg hos CSN (Centrala studiestödsnämnden).
Inackorderingstillägget är ett bidrag för fördyrat uppehälle och resor och beloppet är beräknat på avståndet alternativt restiden mellan hemmet och studieorten.

Om du sökt och blivit antagen till en kommunal gymnasieskola genom frisök är du inte berättigad till inackorderingstillägg men däremot till bidrag för dagliga resor mellan hemmet och studieorten.
En förutsättning för att du ska beviljas inackorderingstillägg är att du faktiskt är inackorderad på studieorten. Ersättning för elevresor och inackorderingstillägg utgår inte samtidigt.

Inackorderingstillägg och avstånd

Om avståndet mellan hemmet och studieorten uppgår till minst 40km
eller om restiden uppgår till mer än två timmars restid per dag är bidraget 1 470 kronor per månad.
Om studieorten är förlagd utanför Dalarnas län är bidraget 1 830 kronor per månad.

Ändrade förhållande under studietiden

För att förhindra att du blir återbetalningsskyldig ska du meddela förändrade förhållanden såsom;

  • byte av inackorderingsadress eller att du flyttar hem
  • skriver dig i annan kommun
  • avbryter studierna eller minskar omfattningen till deltid
  • längre tids sjukdom
  • ändrade familjeförhållande
  • lärlingslön eller motsvarande ersättning
  • förtidspension eller helt sjukbidrag
  • militärtjänst

Utbetalning

Inackorderingstillägget utbetalas månadsvis i efterskott och vanligen den sista bankdagen i månaden. Den första utbetalningen sker normalt i slutet av september.
Utbetalningen sker via Leksands sparbank/Swedbank till din vårdnadshavare så länge du är under 18 år, sedan får du själv bidraget. Kontakta banken angående kontonummer.

Ansökningstider och adress

För att vi ska hinna behandla din ansökan i tid bör du lämna den senast den 31 augusti 2014.
Ansökningsblankett finns på skolan och här på vår webbplats.
Fyll i din ansökan, bifoga hyreskontrakt och skicka den till Stiernhööksgymnasiet. Du som inte är skriven i Rättviks kommun skickar din ansökan till din hemkommun.

Rättviks kommun
Stiernhööksgymnasiet
795 80 Rättvik

Vi vill meddela att era personuppgifter lagras med hjälp av IT, de används för administration och fakturering. 

Önskan om information om hur dina personuppgifter används eller om du vill att dessa ändras ställs till: Rättviks kommun, Stiernhööksgymnasiet, 795 80 Rättvik.

Kontaktinformation

 

Internatföreståndare
Samuel Mases

0248-70 382

 

Jour/fritid
020-3 70 000
 

Blanketter

 

Denna sida uppdaterades 2016-09-14 av Jeanett Walerholt Rousu