Synpunkter, förslag eller klagomål


Foto: Jeanett Rousu


Enligt skollagen ska alla skolhuvudmän, det vill säga kommuner och fristående skolor, ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Barn- och utbildningsförvaltningen i Rättviks kommun har
en klagomålshantering som du kan använda dig av om du tycker att något rister på förskolan, skolan eller fritidshemmet.

Vad gör man om man tycker att det finns brister?


Prata med personalen först!
Om du som barn, elev eller förälder inte tycker att du får den hjälp som du eller ditt barn behöver eller att det finns andra brister i verksamheten ska du i första hand ta upp problemet med den berörda personalen.

Viktigt att prata med rektorn!
Upplever du att det inte blivit bättre efter att du pratat med personalen ska du vända dig till ansvarig förskolechef eller rektor. Det är förskolechefen respektive rektorn som har det övergripande ansvaret för förskolan respektive skolan och fritidshemmet.

Om det inte hjälper! Vänd dig till barn- och utbildningsförvaltningen.
Om du upplever att kontakten med förskolechefen eller rektorn inte gett resultat och att bristerna fortfarande finns kvar har du möjlighet att lämna ett klagomål till på barn- och utbildningsförvaltningens klagomålshantering. Vi kommer då att utreda ditt klagomål. Det är barn- och utbildningsförvaltningen som ska se till att verksamheterna följer de lagar och regler som gäller.

Vad är en klagomålshantering?

Syftet med barn- och utbildningsförvaltningens klagomålshantering är att utreda om förskolan, skolan och fritidshemmet följt de krav som gäller. Har verksamheterna inte följt bestämmelserna har förvaltningen ett ansvar för att bristerna åtgärdas.

Hur lämnar jag ett klagomål?

Posta ditt klagomål till barn- och utbildningsförvaltningen.  

Observera att de personuppgifter som du lämnar in lagras med hjälp av it och de används för administration och statistik.

Av ditt klagomål bör följande framgå

  • Vad du inte är nöjd med.
  • På vilket sätt du anser att verksamheten har gjort fel.
  • När det har hänt.
  • Namnet på barnet/eleven och förskolan/skolan/fritidshemmet.
  • Om du kontaktat förskolechefen eller rektorn.
  • Dina kontaktuppgifter.

Du kan lämna klagomål anonymt, men då får du inte något svar på din anmälan

Vad händer sedan?

Du får ett bekräftelsebrev.
När ditt klagomål kommer in till barn- och utbildningsförvaltningen registreras det som ett ärende och får ett diarienummer. Du kommer därefter att få en bekräftelse på att ditt klagomål är mottaget.

En utredning startar.
Ärendet lämnas till en handläggare för utredning. Om handläggaren behöver mer upplysningar från dig tar hon eller han kontakt med dig. Du har även möjlighet att kontakta handläggaren om du har frågor.

Förskolan, skolan eller fritidshemmet kontaktas.
När barn- och utbildningsförvaltningen utreder ditt klagomål kontaktas alltid förskolan, skolan eller fritidshemmet. Verksamheten ska då besvara ett antal frågor.

Under utredningens gång kan det även vara betydelsefullt att barn- och utbildningsförvaltningen träffar dig som klagat och berörd personal. Vi kalla då till ett möte.

När utredningen är klar.
När utredningen är klar skickas den till dig. Förskolechefen eller rektorn får också ta del av utredningen.

Det här kan ett klagomål leda till.
Om barn- och utbildningsförvaltningen kommer fram till att förskolan, skolan eller fritidshemmet inte har följt de regler som gäller har verksamheten skyldighet att rätta till bristerna. Barn- och utbildningsförvaltningen följer upp skolans arbete för att garantera sig om att bristerna försvinner.

Vill du veta mer eller har du frågor?

Om du har frågor om klagomålshanteringen är du välkommen att kontakta berörd förskolechef respektive rektor eller barn- och utbildningsförvaltningen. Du når oss på telefon 0248-70 000 och e-post barn.utbildning@rattvik.se.  

På barn- och utbildningsförvaltningens vägnar.

Lars Kratz
Förvaltningschef

Kontaktinformation

Besöksadress

Masvägen 5
795 32 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

Fakturaadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

Telefon

0248-70 000

Telefax

0248-70 355

E-post
gymnasiet@rattvik.se

Relaterad information

 

Denna sida uppdaterades 2017-08-23 av Jeanett Walerholt Rousu