Din väg: Om skolan » Dokumentarkiv » Prövning

Prövning - Kurskomplettering - Konkurrenskomplettering


Stiernhööksgymnasiet

Foto: © Jeanett W Rousu


Rutin vid prövningar

Prövning om du är elev vid gymnasieskolan:

Om en elev i gymnasieskolan inte tidigare har fått betyg eller fått betyget F på en kurs eller gymnasiearbete som ingår i elevens individuella studieplan, har hon eller han rätt att genomgå prövning för att få betyg på kursen eller gymnasiearbetet. Den här rätten gäller vid elevens egna gymnasieskola. 8 kap. 24 § gymnasieförordningen (2010:2039)

 

Prövning - saknar tidigare betyg

En prövning innebär prövning av hela kursen, mot alla kunskapsmål.

 

1. Eleven gör i samråd med studiehandledare och SYV en ansökan om prövning, detta ska göras 4 veckor före prövningen.

2. Skolan behandlar ansökan och beslutar huruvida prövning ska genomföras eller inte.

3. Prövningsansvarig lärare tar kontakt med eleven och lägger upp en plan.

4. Prövningar genomförs i första hand sista onsdagen i udda månader,
klockan 15-17.

 

Prövning vid betyget F

Prövning vid betyget F innefattar en prövning av de kunskapsmål som inte är uppnådda i en kurs.

Om en elev fått betyget F förklarar läraren vilka kunskapskrav som är uppnådda och vilka alternativ som finns att nå resterande.

Ansökan sker på samma sätt som ovan, via SYV.

 

Att läsa om en kurs

En elev har rätt att fullfölja sin utbildning. En elev som inte har fått lägst betyget E på någon eller några kurser har rätt att gå om dessa minst en gång. Har eleven slutfört kursen två gånger och inte fått lägst betyget E får eleven gå om kursen ytterligare en gång, om det finns särskilda skäl.

Om det finns särskilda skäl får elever som fått betyget F på en stor del av kurserna under ett läsår också gå om kurser som eleven fått lägst betyget E på under samma läsår. Även elever som byter studieväg får, om det finns särskilda skäl, gå om kurser som eleven tidigare fått lägst betyget E på.

Rätten att gå om kurser enligt ovanstående gäller för en elev som har läst kursen eller gymnasiearbetet (inte bara hoppat över den). Kursen ska även ingå i elevens individuella studieplan.

Det är rektor som beslutar om en elev ska få gå om kurser, efter det att eleven, vårdnadshavare och berörda lärare har fått yttra sig.

 

Läs mer på skolverket.se

Kontaktinformation

 

Besöksadress

Masvägen 5
795 32 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

Fakturaadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

Telefon

0248-70 000

Telefax

0248-70 355

E-post
gymnasiet@rattvik.se

 

Denna sida uppdaterades 2016-09-13 av Jeanett Walerholt Rousu